Privacyverklaring

Privacybeleid

1. Algemeen
2. Reikwijdte
3. Social media
4. Doelen en soort persoonsgegevens
4.1 Afnemers en leveranciers
4.2 Gebruikers website
4.3 Gebruikers online producten
5. Jouw rechten
6. Wijzigen

1.  Algemeen

LDC verwerkt persoonsgegevens. LDC doet dat vanzelfsprekend op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende (privacy-) regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

2.  Reikwijdte

LDC informeert je in deze privacyverklaring over de persoonsgegevens die zij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG verwerkt. LDC voldoet daarmee aan de informatieverplichting van artikel 13 en 14 van de AVG.

LDC informeert je in deze privacyverklaring niet over de persoonsgegevens die zij in opdracht van de afnemers van haar online producten verwerkt van de gebruikers van die producten. Daarvoor is LDC geen verwerkingsverantwoordelijke, maar ‘verwerker’ in de zin van de AVG. De afnemers van LDC zijn daarvoor verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat zij je informeren over het verwerken van die persoonsgegevens. Ben je op zoek naar informatie daarover of heb je een verzoek daarover of een vraag of een klacht? Dan kun je daarvoor bij die afnemers terecht.

Op het voorgaande bestaat één uitzondering: LDC verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke wel persoonsgegevens van de gebruikers van haar online producten ten behoeve van de validatie en doorontwikkeling van die producten. LDC voegt voor dat doel persoonsgegevens van de gebruikers toe aan normgroepen. Daarbij gaat het om gepseudonimiseerde persoonsgegevens die ontdaan zijn van naam en/of andere contactgegevens van de gebruikers, zie verder onder 4.3.

3.  Social media

LDC informeert je in deze privacyverklaring ook niet over de persoonsgegevens die verwerkt worden als je pagina’s deelt via één van de social media buttons op haar website. LDC verwerkt die persoonsgegevens namelijk niet. Dat doen de social media netwerken waarmee je de pagina’s deelt (zoals Facebook, Twitter en Linkedin). Dat betekent dat zij je informeren over de persoonsgegevens die zij van je verwerken. Ben je op zoek naar informatie daarover of heb je daarover een verzoek, een vraag of een klacht? Dan kun je daarvoor bij die social media netwerken terecht.

4.  Doelen en soort persoonsgegevens

LDC verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van haar medewerkers, van haar afnemers en leveranciers, van gebruikers van haar website, en, in de onder 2 bedoelde situatie, van gebruikers van haar online producten. LDC informeert haar medewerkers intern. Zij informeert in deze privacyverklaring haar afnemers, haar leveranciers en de gebruikers van haar website en haar online producten.

4.1      Afnemers en leveranciers
LDC verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar afnemers en leveranciers in de eerste plaats voor het leveren en afnemen van diensten. LDC verwerkt daarvoor alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de afspraken die zij daarover met hen heeft gemaakt (artikel 6 lid 1 onder b AVG).

LDC verwerkt van haar afnemers en leveranciers daarnaast persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 onder c AVG). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om fiscale verplichtingen en verplichtingen in verband met de financiële verslaglegging.

Van haar afnemers verwerkt LDC tot slot persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Daarbij gaat het om het versturen van nieuwsbrieven en het doen van (klanttevredenheid-)onderzoeken. LDC verwerkt daarvoor alleen persoonsgegevens als zij daarvoor toestemming van haar afnemers heeft (artikel 6 lid 1 onder a AVG).

LDC verwerkt voor de hiervoor genoemde doelen naam en andere contactgegevens van afnemers en leveranciers, gegevens over de te leveren of af te nemen diensten en gegevens over de betalingen voor die diensten.

LDC krijgt de hiervoor genoemde persoonsgegevens van haar afnemers en leveranciers zelf. Zij verstrekt die persoonsgegevens alleen aan derden als dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verstrekken van persoonsgegevens aan de accountant voor de financiële verslaglegging of aan de bank voor het afwikkelen van de betalingen. LDC verstrekt voor de hiervoor genoemde doelen geen persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (EER).

LDC bewaart de hiervoor genoemde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen. Dat betekent twee jaar of zoveel langer als nodig is op grond van een wettelijke bewaartermijn. LDC bewaart persoonsgegevens in geen geval langer dan zeven jaar.

4.2      Gebruikers website
Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt LDC ook persoonsgegevens van gebruikers van haar website. LDC doet dat voor marketingdoeleinden door het onderhouden van contact met gebruikers van haar website naar aanleiding van een verzoek, een vraag of een klacht. Zij doet dat daarnaast voor beheerdoeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties van haar website te verbeteren.

LDC verwerkt voor de hiervoor genoemde doelen persoonsgegevens als zij daarvoor toestemming van de gebruikers van haar website heeft (artikel 6 lid 1 onder a AVG). Dat geldt niet voor het verwerken van persoonsgegevens door middel functionele en analytische cookies (artikel 11.7a Tw). Dat zijn tekstbestandjes die op jouw apparaat (bijvoorbeeld uw computer of smartphone) worden geplaatst bij een bezoek aan de website. LDC doet dat om jou als gebruiker van haar website een optimale gebruikservaring te bieden en om de prestatie van haar website te verbeteren. Zij maakt daarbij gebruik van de diensten van Google Analytics.

LDC verwerkt voor het onderhouden van contact met gebruikers van haar website alleen naam en andere contactgegevens en gegevens over de inhoud van het contact (het verzoek, de vraag, de klacht). Voor beheerdoeleinden verwerkt zij daarnaast IP-adres en gegevens over het websitegebruik (zoals duur en klikgedrag).

LDC krijgt de hiervoor genoemde persoonsgegevens van de gebruikers van haar website zelf. Zij verstrekt die persoonsgegevens alleen aan derden die in haar opdracht werkzaam zijn, zoals haar IT-beheerder en Google. LDC verstrekt voor de hiervoor genoemde doelen geen persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (EER) met uitzondering van de persoonsgegevens die zij door gebruikmaking van de diensten van Google verwerkt. Die gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Google.

LDC bewaart de hiervoor genoemde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen.

4.3      Gebruikers online producten

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt LDC tot slot persoonsgegevens van de gebruikers van haar online producten ten behoeve van de validatie en doorontwikkeling van die producten. LDC heeft daarvoor een gerechtvaardigd belang (artikel 6 onder f AVG).

Onder 2 vind je informatie over de persoonsgegevens die LDC voor dit doel van de gebruikers van haar online producten verwerkt. LDC krijgt die persoonsgegevens van de gebruikers zelf. Zij verstrekt die persoonsgegevens alleen aan derden die in haar opdracht werkzaam zijn. Zij verstrekt die persoonsgegevens niet buiten de EER.

5.  Jouw rechten

Voor zover LDC de hiervoor genoemde persoonsgegevens van jou verwerkt op basis van jouw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a AVG) heb je het recht jouw toestemming in te trekken (zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van het verwerken van de persoonsgegevens vóór het intrekken).

Je hebt daarnaast het recht om bij LDC een verzoek te doen om inzage, verbetering, verwijdering, afscherming en/of overdracht als LDC de hiervoor genoemde persoonsgegevens van jou verwerkt (artikel 15 e.v. AVG). Ook heb je dan het recht om bij LDC bezwaar te maken. LDC streeft ernaar binnen een maand te reageren naar aanleiding van jouw verzoek.

Je kunt jouw verzoek digitaal doen of per post via de onderstaande contactgegevens. Je kunt die gegevens ook gebruiken voor vragen of klachten over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je kunt daarnaast een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

E-mail:        privacy@ldc.nl
Post:            LDC I-Talent Solutions B.V.
Sixmastraat 3
8932 PA Leeuwarden

6.  Wijzigingen

LDC kan deze privacyverklaring aanpassen. Zij raadt daarom aan haar website regelmatig te raadplegen.

Leeuwarden, november 2020

Of zoek direct naar: